[Projectes

 1. Projecte d’obra i legalització d’un Emmagatzematge de Productes Químics. Empresa dedicada a la fabricació de màquines (Gironès)

  Projecte d’obra de construcció d’un cobert d’estructura metàl·lica de 250 m2, dedicat a l’emmagatzematge de productes químics i la seva posterior legalització segons normativa vigent.

  L’emmagatzematge és de recipients mòbils, habilitat per a l’emmagatzematge de productes inflamables.


 2. Revisió de la seguretat de les màquines segons RD1215/1997. Empresa càrnica (Vic)

  Informe per determinar el grau de compliment dels equips de treball d’una empresa càrnica situada a la zona de Vic sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball.

  L’empresa, ha vist necessari realitzar una revisió de l’estat actual d’unes determinades màquines i procedir a adaptar-les segons reglamentació vigent.


 3. Document ATEX: fàbrica de pinsos (Gironès)

  Realització del Document ATEX a una empresa que es dedica a la fabricació de pinso per al consum animal.

  El Document ATEX es realitza d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.


 4. Projecte Baixa Tensió: Industria manufacturera

  Projecte elèctric d’instal·lació de Baixa Tensió, per donar servei a una nau de producció a una empresa manufacturera a la província de Girona, amb una potència màxima admissible de 2200 kW.

  El projecte es va realitzar segons el Reial Decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnia de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.


 5. Pla d’emergència: Centres esportius

  Realització del Pla d’Emergència de diferents centres esportius de la zona de Barcelona, segons llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

  El pla d’emergència és un document que recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència, amb la finalitzat de reduir la improvisació en cas que es produís qualsevol accident.