[Projectes

 1. Estudi d’Impacte Ambiental

  Realització de l’Estudi d’Impacte Ambiental d’una industria alimentària, per completar l’expedient de l’autorització ambiental, amb motius d’ampliacions i reformes en les instal·lacions de la indústria.

  Els continguts mínims de l’Estudi d’Impacte Ambiental, són els descrits en l’article 18 de la llei 20/2009 del 04 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.


 2. Projecte d’ampliació d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió

  Realització del projecte d’ampliació en baixa tensió d’una instal·lació existent des del centre de transformació fins l’alimentació de dos quadres de distribució a una indústria alimentària.

  La instal·lació s’inicia a l’Estació Transformadora, en aquest punt surten dues noves línies de distribució a través d’un tram enterrat fins arribar a l’edifici on les línies subterrànies s’enlairen a través de les canalitzacions aèries fins arribar al quadre de distribució de les sales. S’ha realitzat una aplicació efectiva de 400 kW.


 3. Projecte de construcció d’una estructura per suportar maquinària

  Realització del projecte de construcció d’una estructura de dos nivells amb una superfície en planta d’aproximadament 200 m2 per suportar maquinària per donar servei a les necessitats de producció d’una indústria.


 4. Activitat “Outlet Premium”

  Projecte d’activitats i d’instal·lacions contra incendis de l’activitat ubicada a la Ctra 65, km 25 de la població de Quart anomenada Outlet Premium.

   

   


 5. Projecte d’instal.lació de caldera de vapor i modificació de la instal.lació de gas

  Realització dels projectes necessaris per donar servei a la producció de vapor i les necessitats d’aigua calenta a una indústria alimentària.

  Projecte de legalització d’una caldera de vapor d’aproximadament 1000 kw i el projecte de la modificació de la instal·lació de gas existent.