[Projectes

 1. Pla de manteniment

  Realització de la planificació del manteniment (conductiu, normatiu i correctiu) de les diferents instal·lacions de varis centres públics.

  El manteniment realitzat, compren les activitats relacionades en aportar les pautes, recomanacions i referències que permetin al tècnic aplicar els criteris i procediments enfocats a la conservació de les instal·lacions.

  Exemples d’instal·lacions realitzades: Sanejament, ACS i AFS, BT, gas, climatització, ventilació, grup electrogen, estació transformadora, AT, etc.


 2. FUSTECH

  Realització de les següents feines a l’empresa FUSTECH, una empresa situada al municipi de Quart dedicada al disseny de fusta estructural, mecanització, acabats i muntatge:

  • Projecte d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió.
  • Projecte bàsic i executiu de les obres realitzades.
  • Projecte bàsic i descriptiu de l’activitat i la instal·lació contra incendis.

 3. Projecte d’instal•lació elèctrica d’Alta Tensió

  Projecte d’instal·lació elèctrica d’Alta Tensió, amb la incorporació d’un centre de transformació de 1000 kVA amb sortida de baixa tensió de 400 V trifàsic per alimentar diferents màquines de producció d’una indústria alimentària.


 4. Estudi energètic en un centre logístic

  Realització de l’estudi energètic a un centre logístic, amb una potència contractada de 500 kW.

  L’objectiu de l’estudi, era determinar els consums elèctrics més representatius, per tal d’extreure’n conclusions i buscar mesures d’estalvi energètic, a través d’un monitoratge dels diferents punts de consum de la instal·lació elèctrica.


 5. Projecte d’ Instal•lació Frigorífica

  Realització del projecte tècnic – administratiu d’una central de fred de 1152 kW de potència frigorífica a una indústria alimentaria.

  La nova central dona servei a les necessitats de climatització del procés productiu.