[Projectes

 1. Projecte d’una instal.lació de gas natural

  Realització del projecte tècnic de canvi d’una instal·lació de gas liquat a gas natural d’una indústria de fabricació de productes mecanitzats.

  En el projecte es va realitzar la instal·lació d’una Estació de Regulació i Mesura (ERM) i el traçat de la canonada de gas fins als punts consumidors.

  La potència d’utilització simultània dels aparells consumidors de gas era de 2100 kw.


 2. Projecte per l’adequació d’un magatzem per EPQ

  Realització del projecte, per l’adequació d’un magatzem, per l’emmagatzematge de Productes Químics a una indústria alimentària.

  La indústria, degut al seu procés de producció, utilitza substància que estan classificades com a productes químics i aquesta s’han d’emmagatzemar en emmagatzematges adequats segons el Reglament d’Emmagatzematges de Productes Químics.

  Les substàncies a emmagatzemar estaven classificades com a inflamables de classe B, C i D i com a líquids tòxics i nocius.


 3. Projecte “La Vostra Cuina”

  Projecte de les noves instal·lacions del “Càtering Vostra Cuina” i del nou projecte, la “Rostisseria Degustació La Vostra Cuina”, situada a Sant Quirze del Vallès.

  Els treballs inclouen el projecte d’execució, la legalització de les seves instal·lacions i la llicència d’activitats corresponent al tipus d’activitat.

   


 4. Realització del marcatge CE a les màquines d’una indústria alimentària

  Per tal de donar compliment a la seguretat de màquines d’acord amb la directiva 2006/42/CE i la seva transposició a l’Estat Espanyol amb el RD 1644/2008, es va procedir a la realització de la documentació necessària per donar complimentat amb la citada normativa:

  – Expedient tècnic de l’equip.

  – Elaboració del manual d’instruccions aportat pel fabricant.

  – Característiques mínimes de disseny de la placa.

  – Declaració de conformitat CE.

  – Disseny marcatge CE.


 5. Revisió de la seguretat de les màquines segons RD1215/1997

  Informe per determinar el grau de compliment dels equips de treball d’un grup de depuradores respecte el RD 1215/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball.