[Projecte

Projecte Baixa Tensió: Industria manufacturera

Projecte elèctric d’instal·lació de Baixa Tensió, per donar servei a una nau de producció a una empresa manufacturera a la província de Girona, amb una potència màxima admissible de 2200 kW.

El projecte es va realitzar segons el Reial Decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnia de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.