[Projectes

 1. Projecte tècnic d’un aparell a pressió

  Projecte tècnic d’un aparell a pressió mòdul A2 segons directiva 2014/68/UE. L’objecte del projecte tècnic és descriure el disseny del dipòsit segons normativa vigent.

  Un cop revisat el projecte  per un Organisme de Control, i realitzar les proves, es realitza el marcatge CE i la Declaració de Conformitat.


 2. Revisió de la seguretat de les màquines segons RD1215/1997

  Informe per determinar el grau de compliment dels equips de treball d’una empresa alimentària de Snacks sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball.

  L’empresa, ha vist necessari realitzar una revisió de l’estat actual d’unes determinades màquines i procedir a adaptar-les segons reglamentació


 3. Revisió de la seguretat de les màquines segons RD1215/1997

  Informe per determinar el grau de compliment dels equips de treball d’un centre educatiu sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball.

  L’empresa, ha vist necessari realitzar una revisió de l’estat actual d’unes determinades màquines i procedir a adaptar-les segons reglamentació.


 4. Revisió de la seguretat de les màquines segons RD1215/1997

  Informe per determinar el grau de compliment dels equips de treball d’una indústria de fabricació de vidre segons el RD1215/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball.

  L’empresa, ha vist necessari realitzar una revisió de l’estat actual d’unes determinades màquines i procedir a adaptar-les segons reglamentació.


 5. Auditoria energètica segons RD56/2016

  Realització de l’auditoria energètica segons RD56/2016 d’una empresa dedicada a la prestació de serveis de treball temporal, selecció de personal i consultoria de recursos humans amb més de 70 delegacions al territori espanyol.

  L’objectiu de l’auditoria de les oficines de l’empresa, va ser el compliments dels criteris i requisits que estableix el RD56/2016, a més d’obtenir un coneixement del consum energètic i els seus costos associats, identificar i caracteritzar els factors que afecten al consum d’energia i detectar i avaluar les diferents oportunitat d’estalvi, millora de la eficiència i diversificació d’energia i recuperació en costos energètics, així com altres beneficis i costos associats com són els aspectes mediambientals.