[Projecte

Realització del marcatge CE a les màquines d’una indústria alimentària

Per tal de donar compliment a la seguretat de màquines d’acord amb la directiva 2006/42/CE i la seva transposició a l’Estat Espanyol amb el RD 1644/2008, es va procedir a la realització de la documentació necessària per donar complimentat amb la citada normativa:

– Expedient tècnic de l’equip.

– Elaboració del manual d’instruccions aportat pel fabricant.

– Característiques mínimes de disseny de la placa.

– Declaració de conformitat CE.

– Disseny marcatge CE.