[Projecte

Revisió de la seguretat de les màquines segons RD1215/1997

Informe per determinar el grau de compliment dels equips de treball d’un grup de depuradores respecte el RD 1215/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball.