[Projecte

Revisió de la seguretat de les màquines segons RD1215/1997

Informe per determinar el grau de compliment dels equips de treball d’una indústria de fabricació de vidre segons el RD1215/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball.

L’empresa, ha vist necessari realitzar una revisió de l’estat actual d’unes determinades màquines i procedir a adaptar-les segons reglamentació.