[Projecte

Projecte tècnic d’un aparell a pressió

Projecte tècnic d’un aparell a pressió mòdul A2 segons directiva 2014/68/UE. L’objecte del projecte tècnic és descriure el disseny del dipòsit segons normativa vigent.

Un cop revisat el projecte  per un Organisme de Control, i realitzar les proves, es realitza el marcatge CE i la Declaració de Conformitat.