[Àrees d'activitat

Industrial

Seguretat Industrial

La seguretat industrial és el sistema de disposicions obligatòries que tenen per objecte la prevenció i la limitació de riscos, així com la protecció contra accidents capaços de produir danys a les persones, als béns o al medi ambient derivats de l’activitat industrial o del funcionament o manteniment de les instal·lacions.

Correspon efectuar el control i el seguiment del compliment del reglament dels productes i instal·lacions que formen part de la seva àrea d’actuació.

  • Instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
  • Aparells a pressió
  • instal·lacions Tèrmiques i Frigorífiques
  • Instal·lació de gasos combustible
  • Tipus únic d’aparells a gas
  • Productes petrolífers
  • Atmosferes explosives
  • Emmagatzematge de productes químics
  • Instal·lacions de protecció contra incendis
  • Plans d’autoprotecció