[Àrees d'activitat

Ambiental

Plans d’Emergència i Plans d’Autoprotecció

Es realitzen plans d’emergència i plans d’autoprotecció.

Són documents, que tenen per objectiu definir l’organització i el conjunt de mitjans i procediments d’actuació, dirigits a analitzar situacions d’emergència. L’objectiu és mitigar els efecte de l’emergència, adoptant les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació de personal.

Els Plans d’Autoprotecció, s’elaboren d’acord amb el Decret 30/2015 de la Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i se’n fixa el contingut.