[Àrees d'activitat

Industrial

Adequació màquines i marcatge CE

  • Adequació de màquines segons RD1215/1997

Realitzem informes tècnics i certificats per determinar el grau de compliment dels equips de treballs segons el RD1215/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en la utilització dels equips de treball.

Segons el RD, l’empresari adoptarà les mesures necessàries per a que els equips de treball que posi a disposició dels treballadors siguin adequats al treball que ha de realitzar-se i convenientment adaptat al mateix, de manera que garanteixi la seguretat i salut dels treballadors a utilitzar aquest equips.

  • Marcatge CE

Realitzem manuals d’instruccions i assessorament amb la realització de l’expedient tècnic per obtenir el marcatge CE d’una màquina.

El fabricant abans de la comercialització de la maquina ha d’assegurar que la maquina estigui conforme amb els requisits essencials de seguretat i salut continguts en l’annex I del RD, havent d’elaborar l’expedient tècnic de construccions i dur a terme els procediments d’avaluació de conformitat, a més cada maquina portarà un manual d’instruccions.