[Notícies

 1. Nou Reglament d’EQUIPS A PRESSIÓ

  Entrada en vigor del nou reglament d’equips a pressió i les seves ITC’s

  El 2 de gener ha entrat en vigor el Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. El nou Reial decret DEROGA amb efecte del 2 de gener de 2022, el Reglament aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.


 2. Autoconsum d’energia elèctrica

  S’ha publica al BOE de 6 d’abril de 2019 el Reial Decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques del autoconsum d’energia elèctrica.

  La norma habilita la figura del autoconsum col·lectiu que impulsarà aquesta fórmula en comunitats de veïns.

  S’estableix un mecanisme simplificat de compensació de l’energia produïda i no consumida instantàniament pel petits autoconsumidors.

  El Reial Decret també redueix els tràmits, especialment en el cas dels petits autoconsumidors.


 3. Nova instrucció sobre les inspeccions de les instal·lacions sotmeses al RIPCI. Instrucció 1/2019

  El Departament de Seguretat Industrial, ha  publicat la Instrucció 1/2019 de la Direcció General d’Energia Seguretat Industrial y Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), aprovat pel RD 513/2017, de 22 de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents.

  La instrucció  inclou el contingut mínim de la memòria tècnica simplificada.


 4. Publicació del nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis RD 513/2017

  Entra en vigor el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

  Per tant introdueix novetats en respecte a l’anterior reglament, RD 1942/1993, de 5 de novembre i l’Ordre del Ministeri d’Industria i Energia de 16 d’abril de 1998.


 5. Publicació del nou Reglament d’emmagatzemament de productes químics (RAPQ)

  L’entrada en vigor d’aquest nou Reglament APQ suposarà la substitució de l’actual Reial Decret 379/2001.

  Es publica al BOE el Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-0 a 10.

  La present norma persegueix un doble objectiu:

  [ LLEGIR + ]