[Notícies

Publicació del nou Reglament d’emmagatzemament de productes químics (RAPQ)

L’entrada en vigor d’aquest nou Reglament APQ suposarà la substitució de l’actual Reial Decret 379/2001.

Es publica al BOE el Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-0 a 10.

La present norma persegueix un doble objectiu:

  • D’una banda l’adaptació de la reglamentació d’emmagatzematge de productes al que estableix el Reglament (CE) núm 1907/2006.
  • D’altra banda, amb l’objecte de corregir un error observat en l’àmbit d’aplicació del Reglament sobre emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb un contingut en nitrogen igual o inferior al 28 per cent en massa, s’ha considerat adequat corregir modificant l’esmentat Reglament aprovat pel Reial Decret 888/2006, de 21 de juliol.

Una de les principals novetats incloses en aquest nou Reglament APQ, és la incorporació d’una nova Instrucció tècnica per als emmagatzematges en recipients mòbils MIE APQ-10, en la qual s’estableixen les prescripcions tècniques a què s’han d’ajustar les instal·lacions d’emmagatzematge, càrrega i descàrrega de productes químics en recipients mòbils.