[Notícies

Entra en vigor la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives

El dia 13 de març es va publicar al DOGC la llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

La llei modifica, entre d’altres, diverses normatives autonòmiques en matèria d’urbanisme, ordenació ambiental, ordenació d’aigües i equipaments comercials.

Es destaca la modificació de:

  • Decret legislatius 1/2015 (text refós de la Llei d’urbanisme)

  • Llei 6/2011 (Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn)

  • Llei 20/2009 (Prevenció i control ambiental de les activitats)

  • Decret 1/2009 (text refós de la Llei reguladora de residus)

  • Decret legislatiu 3/2003 (text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya)

  • Decret llei 1/2009 (Equipaments comercials)

Per a més informació:

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2015/03-16_llei_canon/LLEI-3-2015-DE-MESURES-2015.pdf