[Projecte

Document ATEX: Industria connectors elèctrics

Realització del Document ATEX a una empresa que produeix connectors elèctrics i altres materials a la província de Barcelona.

la classificació es realitza d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.