[Projecte

Projecte d’instal·lació de gas natural i generadors de vapor

Realització del projecte tècnic de la reforma d’una instal·lació receptora de gas natural per tal de donar servei als aparells consumidors, amb una potència d’utilització simultània de 4000 kW.

Projecte tècnic d’una instal·lació de generació de vapor amb una potència de 2800 kW i una pressió de servei de 10 bars.

Projecte de dos tipus únics de Caldera i Cremador.

Legalització de la instal·lació d’aire comprimit.