[Projecte

Estudi lumínic: Indústria manufacturera

Realització de l’estudi lumínic segons Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental del enllumenat per protecció del medi nocturn, per tal de:

Regular la implantació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient durant la nit, mantenir el màxim possible la claredat  natural del cel, evitar la contaminació lluminosa, prevenir els efectes nocius sobre els espais natural i l’entorn urbà i millorar l’eficiència energètica del procés que comporta l’estalvi d’energia i de recursos naturals.