[Projectes

 1. Projecte Baixa Tensió: Industria manufacturera

  Projecte elèctric d’instal·lació de Baixa Tensió, per donar servei a una nau de producció a una empresa manufacturera a la província de Girona, amb una potència màxima admissible de 2200 kW.

  El projecte es va realitzar segons el Reial Decret 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnia de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.


 2. Pla d’emergència: Centres esportius

  Realització del Pla d’Emergència de diferents centres esportius de la zona de Barcelona, segons llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

  El pla d’emergència és un document que recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència, amb la finalitzat de reduir la improvisació en cas que es produís qualsevol accident.


 3. Estudi lumínic: Indústria manufacturera

  Realització de l’estudi lumínic segons Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental del enllumenat per protecció del medi nocturn, per tal de:

  Regular la implantació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient durant la nit, mantenir el màxim possible la claredat  natural del cel, evitar la contaminació lluminosa, prevenir els efectes nocius sobre els espais natural i l’entorn urbà i millorar l’eficiència energètica del procés que comporta l’estalvi d’energia i de recursos naturals.


 4. Projecte d’Alta Tensió: Industria manufacturera

  Projecte elèctric d’instal·lació d’Alta Tensió a una empresa manufacturera a la província de Girona.

  Es va realitzar una instal·lació d’un transformador de 2000 KVA, per donar servei a la instal·lació de Baixa Tensió de la fàbrica, per alimentari les diferents màquines de producció.


 5. Document ATEX: Industria productora de cablejat de coure

  Realització del Document ATEX a una empresa que produeix cablejat de coure a la província de Barcelona.

  la classificació es realitza d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.