[Notícies

 1. Publicació del nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis RD 513/2017

  Entra en vigor el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

  Per tant introdueix novetats en respecte a l’anterior reglament, RD 1942/1993, de 5 de novembre i l’Ordre del Ministeri d’Industria i Energia de 16 d’abril de 1998.


 2. Publicació del nou Reglament d’emmagatzemament de productes químics (RAPQ)

  L’entrada en vigor d’aquest nou Reglament APQ suposarà la substitució de l’actual Reial Decret 379/2001.

  Es publica al BOE el Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-0 a 10.

  La present norma persegueix un doble objectiu:

  [ LLEGIR + ]


 3. Resolució INT/764/2016, de 23 de març, que inclou determinades instal•lacions de càmpings dins de l’àmbit d’aplicació de l’epígraf A de l’annex I del Decret 30/2015.

  En data 1 d’abril de 2016, ha estat publicat al DOGC la Resolució INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s’inclouen determinades instal·lacions de càmping dins de l’àmbit d’aplicació de l’epígraf A de l’annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitat i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fica el contingut d’aquestes mesures.

  [ LLEGIR + ]


 4. Publicat el Reial Decret 56/2016 sobre auditories energètiques

  S’ha publicat el Reial Decret 56/2016 referent a auditories energètiques pel qual es transposa parcialment la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell del 25 d’octubre de 2012.

  Estableix l’obligació de realitzar auditories energètiques per grans empreses de més de 250 treballadors o més de 50 milions d’euros de volum de negoci i un balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros.

  [ LLEGIR + ]


 5. Publicació “Dades del medi ambient a Catalunya 2015”

  S’ha publicat una eina de consulta “Dades del Medi Ambient a Catalunya 2015”, que conté les darreres estadístiques disponibles sobre el medi ambient a Catalunya.

  En aquest document es pot consultar les principals dades referents a l’aigua, el medi atmosfèric, la biodiversitat i el medi rural, el canvi climàtic, la producció i el consum sostenible, l’avaluació ambientals i els residus.

  Per més informació:

  http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20151216_dades_2015