[Notícies

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa

En data 24 de juliol de 2015, ha estat publicada en el DOGC, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

La Llei regula el règim d’intervenció aplicable a les activitats econòmiques innòcues i activitats econòmiques de baix risc.

Alhora, la Llei modifica la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats i la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Les activitat econòmiques innòcues (Annex I) resten subjectes a declaració responsable del titular i han de disposar de certificat tècnic justificatiu de compliments dels requisits establerts per la normativa vigent.

Les activitats econòmiques de baix risc (Annex II) resten subjectes a comunicació prèvia i han de disposar de projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent signat per tècnic competent i certificat del tècnic competent que sigui responsable de posada en funcionament de l’activitat.